Powróć do: Środki krajowe

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

logo_srodki_krajowe Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 17 osób niepełnosprawnych, w tym  8 ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnością sprzężoną, 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.,
 • zatrudnienie 9 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
 • 8280 godzin usług asystenta

Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami. 

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Całkowity koszt zadania:  354.810,06 zł

Dotacja: 354.810,06 zł

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych udziela:
koordynator zadania - Agnieszka Kurach
tel. 669-051-570 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 - 16.00)
e-mail: agnieszka.kurach@um.blonie.pl