GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dotycząca dodatków mieszkaniowych

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

  Uprzejmie informujemy, że w związku z treścią art.15 zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych/t.j.Dz.U z 2020 poz 1842 ze zmianami/ od dnia 05.01.2012r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu  warunki przyznania dodatku mieszkaniowego  wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych , w przypadku gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie  3 miesięcy poprzedzający  datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy , jest co najmniej  0 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  2. Ubiegający o dodatek mieszkaniowy najmował  lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
  3. Ubiegającemu  się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  4. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć adnotację  wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  5. Wysokość  dodatku  mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z  Funduszu Przeciwdziałania Covid -19  stanowi 75% czynszu jednak nie więcej niż 1500 zł.
  6. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego  powiększonego o tę dopłatę   a wysokością  dodatku mieszkaniowego  ustaloną zgodnie z ustawą z dania 21.cerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.
  7. Dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę  do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż do dniu 31 marca 2021r.

   

  Zenon Reszka

  Burmistrz Błonia

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.