Powróć do: Dla mieszkańca

Gospodarka odpadami komunalnymi

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ numer konta bankowego dotyczącego opłat z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Każdej zarejestrowanej deklaracji został przypisany indywidualny numer konta bankowego. Na nowy rachunek będzie można również dokonywać wpłat w tradycyjny sposób: na poczcie, przelewem bankowym, polecenie zapłaty lub w Kasie ZUK czynnej:
poniedziałek: 9:30- 13:30
od wtorku do piątku: 7:30- 11:30
W razie zagubienia indywidualnego numeru konta, prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Błoniu pod nr tel: 22 725-32-55 wew. 21, 31, 34 lub mailem: biuro@zukblonie.pl
Wpłaty dokonane na stary numer konta zostaną przeksięgowane na prawidłowe konto przypisane do każdego użytkownika. 

***

Sezon odbioru odpadów zielonych - od 7 kwietnia do 24 listopada 2023 roku trwa sezon odbioru odpadów zielonych (zbierane w brązowych workach)

Od 7 kwietnia 2023 roku rozpoczyna się odbiór odpadów biodegradowalnych i trwać będzie do 24 listopada 2023 r. Worki będą dostarczane na posesję przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu na tydzień przed planowanym wywozem (raz w miesiącu). Prosimy o zgłaszanie do ZUK informacji o zniszczeniach worków przez zwierzęta domowe pod nr tel.: 22 725-32-55 wew. 21 lub 31 bądź mailem: biuro@zukblonie.pl . Worki będą dostarczane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu.

Nie ma potrzeby zgłaszania co roku informacji o chęci otrzymywania worków na obszarach wiejskich. Informacja ta tyczy się tylko nowych mieszkańców: tel: 22 725-32-55 wew. 21 lub 31 mail: biuro@zukblonie.pl

Osoby zgłaszające kompostownik nie będą otrzymywały worków, ale będą mogły skorzystać ze zniżki w wysokości 1,00 zł, od każdego domownika. W gminie Błonie nie ma sprecyzowanej informacji na temat wielkości czy wyglądu kompostownika. Musi to być wydzielone miejsce lub pojemnik, który powinien spełniać rolę kompostu.

 ***

Od 1 października 2019 w gminie Błonie obowiązują stawki skalkulowane na podstawie najkorzystniejszej oferty z postępowania przetargowego -  27 zł od osoby miesięcznie. Jednocześnie informujemy, iż segregacja odpadów do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Błonie,
- ilość wytworzonych na terenie miasta i gminy odpadów komunalnych,
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych).

            Należy podkreślić, że wysokość wprowadzonych stawek w żadnej mierze nie zależy od władz gminy (ani Burmistrza ani Rady Miejskiej) gdyż zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami – wszystkie koszty muszą być pokrywane z opłat wnoszonych przez dostawców odpadów.