OGŁOSZENIE o LIX Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 19.01.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)
na wniosek Radnych Rady Miejskiej
zwołuję
LIX Sesję Rady Miejskiej
na dzień 19 stycznia 2023 r. na godz. 17:40.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności