O G Ł O S Z E N I E o LVII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 19.12.2022

 O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 listopada 2022 r.                                        
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Wręczenie Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.
  9. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2023:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/422/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnością. (nowelizacja ustawy Prawo oświatowe z dnia 15.09.2022 r.).

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Bieniewicach, gmina Błonie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

22. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od dn. 01.10.2021 r. do dn. 30.09.2022 r.

23. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2023.

24. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

25. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                       /-/ Tomasz Wiśniewski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności