GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Błonie


Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Błonie

W ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Umowa o dofinansowanie podpisana 29.12.2016 r.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 195 305,92 zł co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

Projekt obejmuje budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych. W sumie sieć dróg rowerowych w Gminie Błonie to ponad 13 km.

Przewiduje się również budowę kładki dla rowerów na rzece Rokitnicy, przebudowę oświetlenia, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie przejazdów rowerowych wspólnych z przejściem dla pieszych, wykonanie punktów obsługi serwisowej dla rowerów, montaż wiat rowerowych, montaż 30 stojaków na rowery, wykonanie 2 stref uspokojonego ruchu „tempo 30”, wykonanie 10 podpórek pod stopy.

 

Wybudowana sieć dróg rowerowych połączy Gminę Błonie z sąsiednimi gminami: Brwinów, Ożarów Mazowiecki.

Sieć dróg rowerowych łączy się w kilku punktach z istniejącymi drogami rowerowymi w Błoniu oraz z istniejącą drogą rowerową w Gminie Brwinów, z przystankami publicznego transportu zbiorowego, w tym z 1 zintegrowanym węzłem przesiadkowym oraz z wieloma obiektami użyteczności publicznej.

Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach:

  • szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego,
  • mniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
  • lepszej integracji gałęzi transportu,
  • niższej emisji zanieczyszczeń powietrza,
  • niższego hałasu oraz niższego zatłoczenia,
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Drogi rowerowe nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.