GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" w Bieniewicach


logotypy fundusze eurpejskie flaga Polski, flaga Unii

W dniu 21 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa RPMA.04.03.02.14-9199/17-00 o dofinansowanie projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź  w Gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem to 560 569,38 zł.

Wartość dofinansowania to 447 655,50 zł.

W ramach inwestycji planowane jest utworzenie 70 miejsc postojowych dla samochodów, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 30 zadaszonych miejsc dla rowerów. Parking zostanie oświetlony i będzie monitorowany.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.