GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium


Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie.

OSOBA PRACUJĄCA

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy o pozostawianiu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ OPS-u

 • zaświadczenie lub oświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OSOBA BĘDACA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 • odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty lub oświadczenie

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 • zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (składek KRUS nie odejmuje się),

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości alimentów

OSOBA OTRZYMUJĄCA ZASIŁEK MACIERZYŃSKI/CHOROBOWY

 • zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

a) w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej

 • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

b) w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

c) w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej:

 • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

d) w przypadku zawieszenia ww. działalności

 • dokument potwierdzający ten fakt.


 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.