GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogólne informacje na temat dochodu


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
Do dochodu wlicza się:

  • każde wynagrodzenie za pracę (netto),
  • dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się  miesięczny dochód w wysokości 308 zł),
  • dochód z działalności gospodarczej,
  • świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • alimenty, stypendia (z wyjątkiem tych, które były przyznane na mocy decyzji Burmistrza),
  • emerytury i renty,
  • inne dochody, które nie zostały wymienione, a stanowią źródło utrzymania rodziny.

Wszystkie możliwe do uzyskania dochody wraz z wymaganymi dokumentami zostały wymienione w pkt. 1.2 oraz 1.3 wniosku o stypendium szkolne.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (dowód wpłaty).

 

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507 z póź. zm)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.