GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dokumentowanie wydatków


1. Stypendia będą wypłacane również jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2. Dokumentami tymi będą: faktury, imienne rachunki, dowody wpłaty KP (np. ze szkół), bilety imienne, wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium. Wszystkie dowody wpłat należy opisać oraz podpisać na odwrocie.

3. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Błoniu w gotówce na podstawie listy wypłat.

4. Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.