GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stypendium szkolne


Stypendium szkolne przyznaje się w danym roku szkolnym na okres nie dłuższy niż od września do czerwca. Postępowanie w sprawie przyznania stypendium szkolnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przyznanie stypendium lub odmowa przyznania stypendium szkolnego przez Burmistrza Błonia następuje w formie decyzji administracyjnej. Liczba stypendiów szkolnych wynika z ustalonych potrzeb uczniów i możliwości finansowych Gminy Błonie.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).

3. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie stypendium szkolne udziela się w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, m.in. takich jak:

  • zajęcia z języka obcego,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne,
  • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą

2) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:

  • podręczniki szkolne,
  • książki i wydawnictwa służące uzupełnianiu lub poszerzaniu wiedzy ucznia,
  • tornistry, plecaki, przybory szkolne, zeszyty
  • stroju gimnastycznego, butów sportowych,
  • innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym

4) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (na podstawie imiennych biletów miesięcznych)

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe, wnioskując o tę formę pomocy należy to dokładnie uzasadnić

4. Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 99,20 zł i wyższa niż 248,00 zł.

5. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

6. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Wszystkie możliwe wydatki ujęte zostały w Katalogu wydatków kwalifikowanych (stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie - Uchwała Nr XVII/160/16).

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.