GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie "O UŚMIECH UCZNIA" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Narutowicza 21 
adres e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl 
tel.: 601 873 105 
fax 22 725 32 60 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
- działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie moga liczyć na wsparcie ze strony rodziny, 
- działania na rzecz umożłiwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy, pobudzanie ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenie warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju, 
- wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych, 
- pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły, 
- inicjowanie, organizacja różnorodnych form wypoczynku, 
- wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych 
- uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów, 
- wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatywy uczniów i ich rodziców, 
- promowanie szkoły w środowisku 
- inicjowanie współpracy z różnymi instytucjami, 
- pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

Władze/Zarząd: 
Aldona Cyranowicz - Prezes 
Krystyna Sierakowska - Skarbnik 
Anna Wieczorkowska - Zastępca Prezesa 
Mariola Siedlecka- Sekretarz

Data aktualizacji: 19.02.2009r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.