Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Błoniu
Kancelaria - pokój nr 1
ul. Rynek 6
05-870 Błonie

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu
ul. Nowakowskiego 2/4
tel.: 22/725 50 20

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem;
 3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż;
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu;
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
 • w przypadkach określonych w art. 9d ust 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 1. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (wydruk jednostronny, numery stron);
 2. Kopię oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

Wszystkie dokumenty należy złożyć w teczce bez zszywania, bindowania.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Błonia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 – ustawy KN)

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Błonia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a - ustawy KN)

Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku
 • od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście, po przyjęciu ślubowania, przez Burmistrza Błonia.