Powróć do: Dla mieszkańca

Bezpłatne porady prawne

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ((Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. 

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu: 22 733 72 83  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która: 

a)      ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)      posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)      korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d)      nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu: 22 733 72 83 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego

Porady odbywają się co 45 minut. Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej  

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach i Starych Babicach

1. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.
Poniedziałek   od godz.  12.00 do  16.00
Wtorek            od godz.  15.00 do  19.00
Środa              od godz.  12.00 do  16.00
Czwartek         od godz.  15.00 do  19.00
Piątek              od godz.  15.00 do  19.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją miejską, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

2. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05 - 082 Stare Babice
Poniedziałek   od godz.  14.00 do  18.00
Wtorek            od godz.  16.00 do  20.00
Środa              od godz.  15.00 do  19.00
Czwartek         od godz.  16.00 do  20.00
Piątek              od godz.  16.00 do  20.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta).

3. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III p. pok. 307, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek:              od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek:                      od godz. 12.00 do 16.00
Środa                          od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek                     od godz. 09.00 do 13.00
Piątek                          od godz. 09.00 do 13.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)

4. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie
Poniedziałek:              od godz. 10.00 do 14.00
Wtorek:                      od godz. 15.00 do 19.00
Środa                          od godz. 15.00 do 19.00
Czwartek                     od godz. 15.00 do 19.00
Piątek                          od godz. 10.00 do 14.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

5. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lesznie w lokalu Urzędu Gminy Leszno przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 - 084 Leszno
Poniedziałek   od godz. 15.00 do 19.00
Wtorek            od godz. 12.00 do 16.00
Środa              od godz. 15.00 do 19.00
Czwartek         od godz. 15.00 do 19.00
Piątek              od godz. 12.30 do 16.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu i w Lesznie są obsługiwane przez organizację pozarządową: Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą  w Zamościu (22-400) przy ul. Legionów 10. Porad prawnych w tych punktach udzielają prawnicy posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora. 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!