GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja o projekcie „Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Błonia”

  Logo LPR

  Działania dotyczyć będą aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji. Gmina podejmie i przeprowadzi działania zgodnie z ust. o rewitalizacji z dnia 9.10.2015 r.

  Zaktualizowany LPR będzie ważnym narzędziem stymulowania rozwoju miasta i rozwiązywania problemów w obszarach jego społ., gosp. i przestrzennego funkcjonowania. Kluczowe będzie zaangażowanie w proces aktualizacji i realizacji planu lokalnych interesariuszy. Pozyskane środki posłużą m.in. do weryfikacji i pogłębienia analiz, diagnoz (m.in. wizje lokalne, analiza przestrzenna) przy współpracy i wsparciu ekspertów zew. w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki. Konieczne do przeprowadzenia/zaktualizowania analizy to m.in. analiza przestrzenna, opracowanie struktury urbanistycznej uwzględniających najistotniejsze uwarunkowania i elementy funkcjonowania miasta w wymiarze społ., gosp. i przestrzennym. Prace obejmować będą także aspekty infrastrukturalne, środowiskowe, komunikacyjne oraz historyczny kontekst formowania miasta i społeczności.  Wnioski z analiz pomogą wypracować kierunki dalszego działania w ramach Aktualizacji oraz wyjaśnić mieszkańcom istotę i znaczenie proponowanych zmian.

  Aktywny udział mieszkańców będzie jednym z wyznaczników dla podejmowanych prac. Sposób prowadzenia prac ukierunkowany zostanie na aktywne zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji, wspólnej debaty i rozwijania inicjatyw oraz współdziałania w procesie rewitalizacji.  Zważywszy na to, że projekty rewitalizacyjne angażują pracę i kompetencje przynajmniej kilku wydziałów urzędu i jednostek miejskich kluczowe w pracach przygotowawczych do Aktualizacji będzie budowanie partnerstwa dla realizacji przewidzianych w nim projektów.

   

  Link do aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.