GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

W dniu 29.06 2016 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinasowanie zadania pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia”

     

    Źródłem finansowania udzielonej dotacji w kwocie do 96 142,50 zł, jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550.

    Głównym celem projektu jest aktualizacja programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przygotowanie dokumentów podstawowych dla rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, - wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. Projekt będzie realizowany do 30.09.2016 r.

    Informacje o realizacji projektu będą publikowane na stronie Gminy Błonie w zakładce: Gospodarka/Rewitalizacja zobacz

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.