GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dodatek węglowy - informacje

  W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.  

  Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

  Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

  * Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

  Do pobrania:

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego  został ustalony rozporządzeniem Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1712.  Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu  (www.opsblonie.pl) oraz w jego siedzibie a także na stronie Gminy Błonie www.blonie.pl i w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 6, ratusz, parter.

  Wnioski można składać:

  1. elektronicznie -  wypełniony wniosek zapisany jako plik (np. w formacie .pdf) należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, zapisać na swoim dysku podpisany plik (np. w formacie .pdf) i dopiero ten podpisany plik przesłać jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP na skrzynkę Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu: /opsblonie/SkrytkaESP

  2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu przy ul. Wyszyńskiego 13, pok. nr 6 i 11  w:

  poniedziałek  od godz.  10.00 do 18.00, 

  środę od godz. 08.00 do 16.00,

  piątek od godz. 08.00 do 16.00.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:

  (22) 770-70-40;

  (22) 770-70-45;

  (22) 770-70-55;

  (22) 770-70-56.

  Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.