GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o L Sesji Rady Miejskiej w Błoniu

  W dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 4 kwietnia 2022r., 27 kwietnia 2022 r., 18 maja 2022 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Raport o stanie Gminy Błonie za 2021 rok:
   • przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2021 rok,
   • debata nad raportem,
   • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.
  5. Procedura związana z absolutorium:
   1. Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:
    • sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,
    • sprawozdania finansowego za rok 2021,
    • informacji o stanie mienia komunalnego.
   2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021.
   3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2021 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.
   4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2021.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za rok 2021 - dyskusja.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 r.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju  urzędowej nazwy miejscowości Marysinek - część wsi Wola Łuszczewska na Marysinek -  wieś.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łaźniew-Majątek - część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek -  wieś.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kopytów- Majątek - część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek - osada.
  11. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  12. Zamknięcie Sesji.

         Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.