GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dot. rejestracji obywateli Ukrainy od 16 marca

  Od najbliższej środy tj. 16 marca rozpocznie się rejestracja prowadzona przez gminy. 

  Podlegać jej będą:

  • obywatele ukraińscy i ich rodziny;
  • obywatele ukraińscy posiadający Kartę Polaka;
  • małżonkowie obywateli Ukrainy (nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego),

  którzy: legalnie przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego br. w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz deklarują zamiar pozostania na terytorium RP.

  Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia legalności pobytu.

  Przepisów nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
  posiadających:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt tolerowany;

  oraz obywateli

  • którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  ІНФОРМАЦІЯ

  З наступної середи, 16 березня, розпочнеться реєстрація керуючими районними центрами. Вона буде підлягати:

  • громадяни України та їх сім'ї;
  • громадяни України, які мають Карту Поляка
  • подружжя громадян України (не мають громадянства України),

  які: законно в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України після 24 лютого цього року. у зв'язку з воєнними діями, які там ведуться, та заявляють про намір залишитися на території Республіки Польща

  Виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 1 місяць позбавляє його права на законне перебування.

  Положення не поширюються на громадян України, які мають:

  • дозвіл на постійне проживання
  • дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
  • дозвіл на тимчасове проживання
  • статус біженця
  • додатковий захист
  • дозвіл на допустиме перебування

  та громадян

  • які подали заяви про міжнародний захист в Республіці Польща,
  • заявили про намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща.

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.