GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XL Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 13.01.2022

   

  O G Ł O S Z E N I E

  W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.)
  na wniosek Radnych Rady Miejskiej

  zwołuję

  XL Sesję Rady Miejskiej

  na dzień 13 stycznia 2022 r. na godz. 18:00.

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Ponaglenia z dnia 03 stycznia 2022 r.
  5. Zamknięcie sesji.

   

  Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.blonie.pl. w zakładce Rada Miejska / Transmisja Sesji.

   

  Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.