GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wspólne posiedzenie Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 02.12.2021

   

  W dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 17:15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska). . Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

   

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
  /-/ Tomasz Wiśniewski

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
  /-/ Barbara Wielogórska

  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  /-/ Ewa Podyma

  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  /-/ Jarosław Uraszewski

  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
  /-/ Grażyna Kościńska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.