GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Debata nt. Raportu o stanie gminy

  Na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, Burmistrz Błonia przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.

  Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz Radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Błonie. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Błonia.


  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa ust. 7 mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 11 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

  Zgłoszenia mieszkańców gminy Błonie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu (Ratusz, ul. Rynek 6) w dniach: w poniedziałek do godz. 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

  Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w plikach poniżej.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  /-/ Tomasz Wiśniewski

  Do pobrania:

  Formularz zgłoszenia udziału w debacie

  Raport o stanie gminy Błonie za 2020 rok

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.