GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 19.04.2021

  W dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 08 i 22 marca 2021 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Błonie 2021-2027”
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błonie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12, 4/13 oraz części działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10 obr. 0006.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 5/1, 5/2  obr. 0006 oraz fragmentach działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10, 17 obr. 0006.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2021 roku.
  14. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
  15. Zamknięcie sesji.

   

  Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

  Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15:00.

  Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

  „Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

   

  Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.