GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XI Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 9.09.2019

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 9 września 2019 r. o godz. 16.30
  w  sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 8 lipca 2019 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  10. Podjęcie uchwały w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu  z dnia 12 czerwca 2017r  w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Błonie- Radonice 4.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej, położonej w Błoniu, w obrębie 0029-29, przy ul. Łąki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  14. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  15. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                      /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.