GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Poradnik. Co zrobić, aby uzyskać zgodę na usunięcie drzewa?

   

  Co zrobić, aby uzyskać zgodę na usunięcie drzewa przez osobę fizyczną, będącą właścicielem działki, na której rośnie drzewo?

   

  Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy dot. wycinki drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Błoniu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  - 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  2. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

  3. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
  - nazwy gatunku drzewa,
  - obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

  4. Z oględzin sporządza się protokół.

  5. Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

  6. W przypadku nieusunięcia drzewa przez upływem  6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
      
  8. Burmistrz wymierza karę administracyjną dodatkowo za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu (art. 83f u. 8) i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f u. 16 oraz za usuniecie drzewa bez dokonania zgłoszenia (art. 83f u. 4) lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83 f u. 8 ustawy o ochronie przyrody.

  9. Pozostałe osoby i podmioty składają wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa.

  10. Wzory druków zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „poradnik interesanta” - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

  11. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych należy przestrzegać zakazów zawartych w art. 51 i 52. Odstępstwa od zakazów zawartych w ww. artykułach są możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego organu (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie). Okres lęgowy ptaków : od  1 marca do 15 października.

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018. 1614 ze zm.).

   

                                                                                                                                           Insp. ds. OŚ A. Osówniak

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.