GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

W dniu 14 marca 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 14 marca 2016 r. o godz. 16.00
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury                    
  w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się
  XVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2016.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonice przy Obwodnicy – II etap.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bramki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie Wieś.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/04 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Błonie przedszkoli publicznych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błonie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu Osiedlu Nr 4.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Błonie do partnerstwa z gminą Brwinów oraz z miastem i gminą Ożarów Mazowiecki, mającego na celu realizację projektów w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
  16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  17. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

  /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.