Powróć do: Wydział Finansowy

Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 1. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedstawienie go najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
 • Radzie Miejskiej,
 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
 1. przekazywanie podległym jednostkom informacji (w formie pisemnej) niezbędnych do opracowania ich planów finansowych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych dotyczących:
 • stawek podatków i opłat lokalnych,
 • stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowych;
 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń (wraz z uzasadnieniem) dotyczących zmian w budżecie, dla których wprowadzenia właściwymi są:
 • Rada Miejska,
 • Burmistrz;
 1. wymiar, ewidencja, rozliczanie, księgowanie, windykacja podatków:
 • od nieruchomości,
 • rolnego;
 1. określanie, ewidencja, księgowanie i windykacja opłat i podatków:
 • opłaty targowej,
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • opłat z tytułu najmu, dzierżawy,
 • podatku od środków transportu;
 1. w sytuacji, gdy windykacja okazuje się nieskuteczna - przygotowywanie dokumentacji dla czynności egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy,
 2. rejestracja podań i wniosków składanych przez interesantów w sprawach dotyczących:
 • odwołania od wymiaru zobowiązania podatkowego,
 • umorzenia zobowiązania podatkowego,
 • rozłożenia płatności podatków na raty,
 • wydania zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników lub o stanie zaległości itp.;
 1. sporządzanie decyzji umorzeniowych, prolongacyjnych, dot. podatków,
 2. wystawianie zaświadczeń zgodnie ze składanymi wnioskami,
 3. kompletowanie dokumentacji podatkowej podatnika w celu przesłania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sytuacji, gdy ten odwoła się od decyzji Burmistrza,
 4. prowadzenie obsługi kasowej interesantów zewnętrznych i własnych pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji druków i formularzy ścisłego zarachowania,
 6. prowadzenie pełnej obsługi płacowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Błonie oraz przedszkoli (6 placówek) zatrudnionych na podstawie:
 • wyboru,
 • powołania,
 • mianowania,
 • umowy o pracę;
 1. sporządzanie i przekazywanie w terminach miesięcznych dokumentacji dot. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń itp.,
 2. sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji, proponowanie składu komisji inwentaryzacyjnej,
 4. rejestracja i obsługa umów zleceń i umów o dzieło,
 5. prowadzenie bankowej realizacji budżetu (przelewy, czeki),
 6. prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT (wystawianie faktur, sporządzanie deklaracji),
 7. prowadzenie kontroli wstępnej sprawozdań składanych przez jednostki podległe,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla pełnej rejestracji zdarzeń związanych z:
 • realizacją budżetu gminy jako organu podatkowego,
 • realizacją budżetu Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej,
 • realizacją budżetu przedszkoli jako jednostki budżetowej;
 1. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym (uprzednio potwierdzonych przez wydziały merytoryczne),
 2. dekretowanie dokumentów w zakresie:
 • klasyfikacji budżetowej,
 • symboli kont zgodnie z zatwierdzonym zakładowym planem kont;
 1. bieżąca analiza kont rozrachunkowych z kontrahentami,
 2. uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,
 3. sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych:
 • z realizacji budżetu,
 • z realizacji inwestycji i ruchu środków trwałych,
 • z prywatyzacji;
 1. sporządzanie bilansów jednostkowych i zbiorczych,
 2. informowanie burmistrza o realizacji budżetu (na bieżąco),
 3. przygotowywanie materiałów informujących Radę Miejską o realizacji założeń budżetowych:
 • za I półrocze roku w terminie do 31 sierpnia,
 • za rok budżetowy w terminie do 20 marca;
 1. współdziałanie ze wszystkimi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, a także z urzędem skarbowym, ZUS-em, bankiem i in.