Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji należy:

1. z zakresu rolnictwa:

 • podawanie do publicznej wiadomości informacji dot. zakresu uprawy maku, w przypadku dopuszczenia uprawy wydawanie zezwoleń lub nakazu likwidacji plantacji,
 • współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo i udzielanie bieżących informacji,
 • szacowanie szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, występowanie do Wojewody o przyznanie specjalnej linii kredytowej na wznowienie produkcji,
 • wydawanie poświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, wielkości tego gospodarstwa i posiadanych kwalifikacji,
 • przygotowywanie i aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych /spis rolny/,
 • wykrywanie i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, wyznaczanie rzeczoznawców do szacowania odszkodowań za zwierzęta skierowane do uboju sanitarnego,
 • zawieranie umów z punktami utylizacji padliny i nadzór nad zbiórką padliny z terenu gminy,
 • realizacja i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu utrzymania zwierząt gospodarskich zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie: pojawiania się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowemu zwalczaniu, sygnalizacji, prawidłowego stosowania środków ochrony roślin - modernizacja opryskiwaczy,
 • współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencjami w zakresie organizacji szkoleń na rzecz rolnictwa, konkursów,
 • udzielanie pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty z UE,
 • opiniowanie granic obwodów łowieckich i powierzchni wyłączonych, polubowne załatwianie sporów dot. wysokości odszkodowania za wyrządzone szkody, zatwierdzanie planów łowieckich,
 • udział w komisji ds. umorzeń podatku rolnego,
 • zawieranie umów dzierżawnych na rolnicze użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy,
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną - odbiór robót konserwacyjnych, przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń melioracyjnych,
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie melioracji użytków rolnych


2. z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 • sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców,
 • zbywanie nieruchomości w drodze przetargowej, bezprzetargowej, rokowań,
 • nabywanie nieruchomości do zasobów gminy,
 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i w trwały zarząd,
 • realizacja pierwokupów,
 • wydawanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • zawieranie umów dzierżawnych na grunty gminy przeznaczone pod działalność gospodarczą,
 • przygotowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem gminnym

 

3. z zakresu geodezji:

 • regulowanie stanu prawnego gruntów będących we władaniu gminy,
 • regulacja stanu prawnego dróg gminnych,
 • podział nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentów do komunalizacji nieruchomości,
 • nadawanie lub zmiana numerów porządkowych,
 • nazewnictwo ulic i placów,
 • ustalanie odszkodowań za grunt wydzielony pod drogi gminne

 

4. z zakresu klimatu i ochrony środowiska:

 • przygotowywanie projektów planów i programów wynikających z przepisów o ochronie środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

          - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
          - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
          - ochrona bezdomnych zwierząt;

 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
 • prowadzenie postępowań w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni,
 • nakazywanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego, gdy spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie właściwości organu gminy,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 • prowadzenie obsługi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wydawanie decyzji w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
 • wydawanie opinii dotyczących:

         - programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
         - zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
         - zbierania lub transportu odpadów,
         - składowania odpadów niebezpiecznych.

 • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do składowania,
 • współpraca z administracją rządową w zakresie likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
 • wydawanie postanowień o konieczności sporządzenia raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji na środowisko,
 • występowanie do Sanepid-u, Starostwa Powiatowego - Wydz. Ochrony Środowiska, Wojewody o opinie w zakresie raportów - dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być raport wymagany,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży we współpracy z oświatowymi jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami pozarządowymi,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wydziału,
 • współpraca z Narodowym, Wojewódzkim i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przygotowanie propozycji utworzenia form ochrony przyrody,
 • określenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • Prowadzenie rejestru psów ras uznanych za niebezpieczne i agresywne.
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!