GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Błońskie Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "EDEN"


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4 
tel. 694933033
e-mail: stowarzyszenieeden@gmail.com
Facebook

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Praca nad zapewnieniem osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu możliwości uzyskania trwałej trzeźwości oraz stwarzanie warunków do trwania w trzeźwości.
2. Merytoryczne i metodyczne wsparcie dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych.
3. Kształtowanie wśród swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji.
4. Szeroko rozumiana pomoc członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudności życiowych.
5. Pomoc w kształtowaniu własnego rozwoju wśród członków stowarzyszenia.
6. Promocja i wspieranie wśród członków stowarzyszenia trzeźwego stylu życia.
7. Udzielanie informacji osobom spoza stowarzyszenia na temat pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich.
8. Współpraca z organami samorządu terytorialnego (Poradnia Odwykowa, OPS, Policja, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, szkoły, domy kultury) w dziedzinie profilaktyki alkoholowej.
9. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz propagowanie idei trzeźwości również poza środowiskiem abstynenckim poprzez oddziaływanie swoim przykładem i działaniami na grupy społeczne i jednostki nieświadome zagrożenia, jakim jest choroba alkoholowa.
10. Działania i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Władze/Zarząd: 
prezes - Adam Drożdżyński
sekretarz - Krzysztof Siarkowski
skarbnik - Jolanta Maciąg

Data aktualizacji: 20.05.2016

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.