GMINA BŁONIE Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO skargi-wnioski

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO skargi-wnioskiCzynność przetwarzania: prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:


a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Błonie z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, (05-870) Błonie Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, (05-870) Błonie,

tel. (22) 725-30-04, fax. (22) 725-30-67,
email: skargi-wnioski@um.blonie.pl


b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


c) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).


d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty.


e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.


f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).


g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.


h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.


i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procedowana.


j) W ramach prowadzenie rejestru skarg i wniosków nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

k) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Gadzinowski. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@um.blonie.pl.   Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Miejski w Błoniu, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.