GMINA BŁONIE Nabór do szkół gimnazjalnych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nabór do szkół gimnazjalnychPrzepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klas pierwszych publicznych gimnazjów zostały określone w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły (Dz. U z 2002 r., Nr 56, poz. 506, ze zm.) w § 2 ust. 4 stanowiącym, że „rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności”.

Do kompetencji Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły gimnazjalnej, zgodnie z § 14 ust. 3  ww. rozporządzenia należy ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA - ZMIANY W HARMONOGRAMIE CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Załącznik do Zarządzenia Nr 8-Harmonogram rekrutacji)

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.