GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej poszukuje do księgowości

Nabór na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku

1. Wymagania niezbędne podlegające ocenie:

- obywatelstwo polskie;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn);

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego – wykształcenie wyższe ekonomiczne
lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej dwuletni staż w księgowości;

- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

- zaświadczenie o niekaralności.

2. Wymagania dodatkowe:

- biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet);

- znajomość obsługi programu Trezor; Płatnik; VideoTel;

- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;

- znajomość przepisów ZUS;

- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

- sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;

3. Zakres obowiązków:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

- odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej;

- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo księgową jednostki;

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowych;

- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

4. Wymagane dokumenty – oryginały do wglądu:

- list motywacyjny;

- curriculum vitae;

- dyplomy potwierdzające wykształcenie;

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;

- kwestionariusza osobowego;

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy;

- oświadczenie kandydata o niekaralności.

Aplikacje należy kierować na adres mailowy sekretariat@cyrkowa.edu.pl z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko głównego księgowego”
w terminie do 28 marca br., godz. 12.00

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

O terminie rozmowy kandydat będzie poinformowany indywidualnie.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.