GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie

                                      

Organizacja edukacji przedszkolnej w Gminie Błonie w roku szkolnym 2017/2018.

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
•   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Błonie,
•   niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych.            .

Edukacją w przedszkolach publicznych w Gminie Błonie objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie, sześcioletnie oraz dzieci siedmioletnie, którym obowiązek szkolny zostały odroczony  na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane  w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 60), terminy naboru zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 5/2017 Burmistrza Błonia z dnia  31 stycznia 2017 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Błonie,  dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym, a  Uchwałą Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały określone kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie  na rok szkolny 2017/2018

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
• dzieci 3, 4, 5, 6- letnie (urodzone w latach 2014-2011),
• dzieci 7-letnie odroczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Błoniem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole  będzie dysponowało wolnymi miejscami.                                                                                               
3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów przedszkoli  z Burmistrzem Błonia:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                             w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                    

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

do 8 lutego 2017 r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym          

 od 20 lutego 2017r.

 do 17 marca 2017r.

do godz.1500

od 4 maja 2017 r

do 10 maja 2017 r.

do godz.1500

3

Weryfikacja  przez  komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20 marca2017 r.      do 31 marca 2017 r

od 15 maja 2017 r.

do 19 maja 2017 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2017r.  

do godz. 1500

23 maja 2017 r.

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 kwietnia 2017r. do14 kwietnia 2017r.

do godz. 1500

od 23 maja 2017r.

do 25 maja 2017r.

do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2017r.

do godz. 1500

29 maja 2017 r.

do godz. 1500

 

Procedura odwoławcza

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego

do 7 dni od dnia podania                do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                    i kandydatów nieprzyjętych

2.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

3.

Złożenie do dyrektora przedszkola publicznego odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                      w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

do 7 dni od złożenia                       do dyrektora odwołania                 od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 

6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.        

7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2011-2014, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko  (w terminie do 8 lutego 2017 roku).

8. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

9. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

10. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składają rodzice do dyrektora wybranego przedszkola lub dyrektorów  wybranych przedszkoli, po jednym egzemplarzu  do każdego, przy zachowaniu tej samej kolejności preferowanych przedszkoli.

11. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli  według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

12. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ).

14. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym według  preferencji.

15. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
• żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
• zwrócić się do Burmistrza Błonia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

16. Burmistrz Błonia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
• korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
• może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
• może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

17. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

18. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

19. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci :
-  zamieszkałe na obszarze Gminy Błonie (wartość kryterium – 5 punktów),
- dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku)  zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego (wartość kryterium – 5 punktów).

20. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola, spełniających kryterium zamieszkania na obszarze Gminy Błonie jest większa niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym pod uwagę brane są kryteria zaspokajające potrzeby osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację, w szczególności rodzinną lub zdrowotną.

21. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają  jednakową wartość - 2 punktów

22. W przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etat postępowania, na którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:
1) oboje rodzice kandydata  są zatrudnieni w ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko - 1 punkt,
2) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej kandydatów - 1 punkt,
3) kandydat jest zamieszkały na obszarze wiejskim Gminy Błonie – 2 punkty                                  
4) rodzeństwo kandydata  w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało  edukację  w tym przedszkolu -  3 punkt,                                                                                                    
5) za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu  – 1 punkt.
W kryteriach dodatkowych uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające pogodzeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzające dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

23. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

24. W przypadku kandydatów spełniających wszystkie brane pod uwagę kryteria w takim samym stopniu o zakwalifikowaniu do przedszkola decydować będzie data urodzenia danego dziecka ( dzieci przyjmowane będą od najstarszych do najmłodszych).

25. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

26. Komisja rekrutacyjna  przyjmuje kandydata do danego publicznego  przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty – Potwierdzenie woli wyboru przedszkola.

27. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości   listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Listy zawierają, uszeregowane w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska kandydatów , najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informacje o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.  Listy umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki.

28. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
• wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
• na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
3. Oświadczenia
4. Zaświadczenia


Organizacja wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Błonie w roku szkolnym 2017/2018 :

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Błonie na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

2. Nabór dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu dotyczy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Błoniu.

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.