GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 24.04.2017

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Na podstawie art. 20 ust. 3

  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

  zwołuję

   XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

  na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00

  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

  ul. Jana Pawła II 1 B

   

  Porządek obrad:

   

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ.
  3. Zamknięcie Sesji.

   

   

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                      /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.