GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie warszawskim zachodnim w 2017 r.


  Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Warszawski Zachodni realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


  Od 1 stycznia 2017 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
  Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

   

  Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży,

   

  Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

   

  Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

  Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:

  • prawa celnego,
  • dewizowego,
  • handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

  Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

   

  Nieodpłatne punkty pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą usytuowane w następujących lokalach:

   

  Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

  Poniedziałek - od godz. 10 00 do 14 00
  Wtorek - od godz. 15 00 do 19 00
  Środa - od godz. 15 00 do 19 00
  Czwartek - od godz. 15 00 do 19 00
  Piątek - od godz. 10 00 do 14 00


  Łomianki w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym
  w Łomiankach przy ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki.

  Poniedziałek - od godz. 10 00 do 14 00
  Wtorek - od godz. 15 00 do 19 00
  Środa - od godz. 15 00 do 19 00
  Czwartek - od godz. 15 00 do 19 00
  Piątek - od godz. 10 00 do 14 00

   

  Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.

  Poniedziałek - od godz. 15 00 do 19 00
  Wtorek - od godz. 12 00 do 16 00
  Środa - od godz. 15 00 do 19 00
  Czwartek - od godz. 15 00 do 19 00
  Piątek - od godz. 12 00 do 16 00

   

  Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury „Uśmiech” , III piętro pok. 307 przy
  ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Poniedziałek - od godz. 14 00 do 18 00
  Wtorek - od godz. 09 00 do 13 00
  Środa - od godz. 14 00 do 18 00
  Czwartek - od godz. 09 00 do 13 00
  Piątek - od godz. 09 00 do 13 00

   

  Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy
  ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice;

  Poniedziałek - od godz. 14 00 do 18 00
  Wtorek - od godz. 14 00 do 18 00
  Środa - od godz. 14 00 do 18 00
  Czwartek - od godz. 10 00 do 14 00
  Piątek - od godz. 10 00 do 14 00

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.