GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej - 14.01.2019 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

   

  W  trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)   
  na wniosek Burmistrza Błonia
  zwołuję
  IV Sesję Rady Miejskiej
  na dzień  14 stycznia 2018 r. o godz. 16.30
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu
  ul. Jana Pawła II 1 B

   

           Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Uhonorowanie Mistrzów Świata w Tańcu Towarzyskim Amatorów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
  6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07  z dnia 03.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z  dnia 12 lutego 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś ul. Sochaczewska.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  13. Zamknięcie sesji.

   

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.