GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

OGŁ O S Z E N I E o LIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 15.10.2018 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 15 października 2018 r. o godz. 18.00
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  LIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu


  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie listów gratulacyjnych i nagród.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 10 września 2018 r. i 01 października 2018 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.
  10. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
  12. Podziękowania z okazji kończącej się VII kadencji Rady Miejskiej.
  13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                            /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.