GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o zagrożeniach upraw roślin

  Województwo: mazowieckie, Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni: nformacja dotyczy upraw marchwi jadalnej, kukurydzy zwyczajnej, kapusty głowiastej białej
   
  Data publikacji komunikatu: 05.07.2018

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Oddział w Grodzisku Mazowieckim

  ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

  tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86

  e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

   

  KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

   

  Agrofag: Połyśnica  marchwianka

  Roślina: Marchew  jadalna

  Data publikacji komunikatu: 05.07.2018 r.

  Szczegóły:
  Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

   

  Zalecenia:

  Połyśnica marchwianka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Pierwsze pokolenie muchówek pojawia się najczęściej w drugiej dekadzie maja. Larwy pierwszego pokolenia żerując na korzeniach marchwi mogą powodować zamieranie młodych roślin i deformacje-rozwidlenie korzeni. Liście uszkodzonej rośliny przebarwiają się na żółtopomarańczowy kolor. II pokolenie wylatuje na przełomie lipca i sierpnia. Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.

  Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:
  średnio 0,75 - do l szt. muchówki (owad dorosły).
  Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji.

   

  * * *

   

  Agrofag: Czerń krzyżowych

  Roślina: Kapusta głowiasta biała

  Data publikacji komunikatu: 05.07.2018 r.

  Szczegóły:
  Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.
  Grzyby z rodzaju Alternaria powodujące czerń krzyżowych są m.in. przyczyną zgorzeli siewek, zgorzeli podstawy główek kapusty, brązowienia róż kalafiora i brokułu. Najczęściej atakowane są dolne liście kapusty. Pojawiają się na nich różnej wielkości, koncentryczne ciemne plamy. Tkanka w tych miejscach może się wykruszać i powstają otwory.
  Na plantacjach kapusty stwierdzono pierwsze objawy występowania czerni krzyżowych.

  Zalecenia:
  Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania choroby.
  Aby zabezpieczyć rośliny przed porażeniem przez grzyby z rodzaju Alternaria zaleca się:
  - palić lub głęboko przyorywać resztki pożniwne
  - niszczyć chwasty z rodziny kapustowatych
  - zaprawiać nasiona środkami ochrony roślin
  w okresach sprzyjających rozwojowi choroby (temp. 20-27°C, wilgotność powietrza rzędu 95-100%) przeprowadzić 2-3 krotny oprysk, co 7-10 dni.

   

   

  * * *

   

  Agrofag: Omacnica  prosowianka

  Roślina: Kukurydza  zwyczajna

  Data publikacji komunikatu: 05.07.2018 r.

  Szczegóły:
  Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.
  Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

   

  Zalecenia:
  Lot motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.
  Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około
  7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy
  3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

  Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem).
  W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin.
  Stwierdzenie 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.

  Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:
  - rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,
  - niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach
  - prawidłowy płodozmian.

   

  *  *  * 

   

  Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

  Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

  UWAGA:

  Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

  Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.