GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 16.04.2018 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30

  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

  ul. Jana Pawła II 1 B

  odbędzie się

  XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

   

  Porządek obrad:

   

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczanie stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2017.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 12 marca 2018 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2019 rok
  12. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
  13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                                

   

                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                  /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.