GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 11.12.2017

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 11 grudnia  2017 r. o godz. 17.00
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XLIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   


  Porządek obrad:                                                                         

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 13 listopada 2017 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
  10. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2018:
       1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
       2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.
       3) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Błoniu.
       4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
       5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowonej w Błoniu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I A.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
  16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  17. Zamknięcie Sesji.

                                                       
                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.